9 Teras dan Sistem Ekonomi Islam

Apabila kita berbicara tentang nilai dan akhlak dalam ekonomi dan muamalah Islamiah, kita akan lihat empat nilai utana, iaitu: Rabbaniyah, Akhlaqiyyah, Wasatiyyah dan Insaniyyah. Nilai-nilai inilah ciri-ciri utama ekonomi Islam, bahkan sebenarnya ia merupakan ciri-ciri am yang terdapat pada segala sesuatu yang Islamiah.

Bertitik tolak dari sinilah, kita mampu menyatakan dengan keyakinan dan ketenangan bahawa sistem ekonomi Islam amat berbeza dari sistem-sistem yang lain.

Rabbaniyah
Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berpusat kepada Islam. Maka secara langsung, ia adalah sebuah ekonomi rabbani, kerana dasar bergerak bagi seluruh kegiatan ekonomi adalah Allah s.w.t. Dalam erti kata lain, segala kegiatan ekonomi samada pengeluaran, pengedaran, pembahagian, berdiri teguh diatas dasar-dasar syariat Islam.

Kerana itu, amatlah penting supaya sistem perundangan berlandaskan syariah dilaksanakan dan diselaraskan agar dapat mengharmonikan kegiatan ekonomi sesebuah negara. Atas dasar tersebut, pentadbiran ekonomi Islam tersebut menjadi hakikat yang tidak dapat diabaikan.

Teras 1: Pengharmonian Sistem Perundangan Dan Tadbir Urus Negara Selaras Dengan Kehendak Syariah

Akhlaqiyah
Salah satu ciri khas yang membezakan sistem Islam dengan sistem-sistem yang lain adalah: sistem Islam tidak memisahkan ekonomi dengan akhlak. Akhlakah yang menjadi penjalin dan penopan kehidupan Islam. Ini amat berbeza dengan amalan ekonomi zaman ini yang menekankan “profit maximization” sehingga mengabaikan keperluan akhlak dan norma etika masyarakat.

Adakalanya, “business entity” melakukan kegiatan mereka tanpa mengira impak sosial dan alam sekitar. Ini terlarang sama sekali di dalam Islam. Kerana itu, tidak dapat tidak, pembangunan modal Insan yang cemerlang perlu ditekankan.

Teras 2: Peningkatan Kualiti Pendidikan Ke Arah Pembinaan Modal Insan Cemerlang

Pada masa yang sama, sebuah pentadbiran berakhlak yang bebas dari korupsi dan perkiraan keuntungan kebendaan diperlukan untuk memastikan ekonomi yang berkesinambungan (Sustainable) dan mampan.

Teras 3: Pembentukan Sebuah Kerajaan Yang Berintegriti Dan Beramanah Serta Bebas Daripada Korupsi

ScreenHunter_18 May. 03 09.23

Wasatiyah
Individualisme adalah asas kepada Sistem Kapitalisme. Ia menekankan hak individu secara berlebihan sehingga kemaslahatan umum terjejas. Islam memilih jalan keadilan yang seimbang diantara semua sistem. Hak-hak dan kebebasan individu seperti hak bersuara dan hak bernegeri di dalam konsep federalisme terpelihara.

Teras 4: Pemerkasaan Suara Rakyat Selaras Dengan Tuntutan Syura Dan Amalan Demokrasi

Teras 5: Pengukuhan Semula Konsep Federalisme Dengan Mengembalikan Hak-Hak Tertentu Kerajaan Negeri

Insaniyah
Tujuan utama sebuah sistem ekonomi adalah mewujudkan sebuah kehidupan yang baik bagi manusia dengan segala unsur dan pensyaratannya. Kerana itu, kegiatan ekonomi harus merangkumi setiap aspek kehidupan – dari sistem sokongan sosial bagi golongan yang memerlukan, sehingga urusan sara hidup dan pendapatan serta agihan kekayaan negara. Setiap manusia harus merasai kemakmuran ekonomi dan kegemilangan negara.

Teras 6: Penambahbaikan Keberkesanan Sistem Sokongan Sosial Untuk Golongan Yang Memerlukan

Teras 7: Pemberdayaan Rakyat Untuk Meredakan Kesan Peningkatan Inflasi Dan Kenaikan Kos Sara Hidup

Teras 8: Penambahan Pendapatan Boleh Guna Dan Penjanaan Peluang Baru Untuk Rakyat

Teras 9: Pengurangan Jurang Agihan Pendapatan Dan Kekayaan Ekonomi Antara Kawasan Bandar Dan Luar Bandar

 

Published by

Mohd Prasad Hanif

Mohd Prasad offers Business and Leadership Coaching, Training and Consultation for small, medium and large enterprises. Certified as one of the Best Coaches by Centre for Entrepreneur Development and Research, Malaysia, Mohd Prasad brings to the table over 6 years over 50 companies with many obtaining 4 star rating by SME Corp of Malaysia. He provides business coaching and development in the areas of Strategic Management, Finance Management, Leadership, Sales and Marketing and Talent Development. He is also the Program Manager for the Bumiputera Vendor Development Program Batch 1 and Batch 2 comprising of 40 bumiputera companies. Mohd Prasad combines the unique experience of an engineer and his experience as a business owner and entrepreneur to formulate Business Engineering Formulas to troubleshoot problem areas to focus in the business.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s