Kepimpinan Usahawan Yang Berkesan dan Berpengaruh Bhgn 2

Sekiranya kita amati French and Raven’s Five Forms of Power, dua daripada lima bentuk pengaruh menekankan kepada kelebihan peribadi. Dua bentuk pengaruh tersebut adalah referent power dan expert power.

Di dalam kepimpinan Islam, dua bentuk kuasa ini ditekankan melebih bentuk-bentuk kuasa yang lain. Maka usahawan harus menggunakan kelebihan peribadi untuk memimpin berbanding menggunakan kelebihan otoriti (legitimate power), kuasa menghukum (reward power) dan kuasa mengugut (coercive power).

Di dalam kepimpinan Islam, kemampuan untuk mempengaruhi dengan kelebihan peribadi dibahagikan kepada 4 kriteria yang penting:

Al-Mubadaah yang bererti inisiatif. Pemimpin adalah anggota yang banyak memberi sumbangan pemikiran ketika berdiskusi serta sentiasa memerhatikan perilaku anggota kumpulan. Interaksi ini memaparkan usahawan yang mengambil inisiatif untuk bersifat prihatin yang mampu menjalin hubungan yang akrab dan ikhlas.

Al-Qiyadah bererti berjiwa pemimpin. Usahawan tersebut mampu menentukan peranan individu dan ahli kumpulan. Dia memimpin pekerjaan, boleh membuat keputusan dan mampu memberi pendapat. Kemampuan untuk mendelegasi kerja adalah sebuah isyarat yang jelas bahawa pemimpin tersebut menaruh kepercayaan dan keyakinan terhadap pekerja tersebut. Namun, sebagaimana yang disebut, usahawan mesti memahirkan diri di dalam menentukan peranan yang sewajarnya dan selayaknya bagi setiap ahli kumpulan.

At-Taqdir bererti penghargaan. Pemimpin atau Usahawan seharusnya memahami jerit perih pekerja. Sikap penerimaan, penolakan, kritikan dan penghargaan dilaksanakan dengan penuh berhemah dan berakhlak mulia. Pokok penghargaan atau kritikan yang disampaikan adalah keikhlasan dan ketelusan. Sekiranya ini tidak dapat dizahirkan, maka at-Taqdir sukar dicapai.

As-Siqah bererti rasa percaya. Di dalam artikel yang lepas, penulis ada menyebut berkenaan kepentingan visi dan misi. Selaras dengan itu, As-Siqah membawa maksud bahawa pemimpin tidak bermatlamat memenuhi kepentingan peribadi. Dia menyebarkan kasih sayang dan harmonis antara anggota serta menyatukan kepentingan individu dan ahli kumpulan ke arah matlamat yang sama – iaitu mencapai visi dan misi syarikat.

Maka pemimpin yang dapat menzahirkan kesemua sifat ini dapat mempengaruhi anggota untuk melaksanakan agenda-agenda yang besar dan menggarap kejayaan berorganisasi yang mantap.

Insya Allah, dalam artikel seterusnya, kita akan melihat bagaimana pemimpin bermasyarakat di dalam lingkugan ahli kumpulan.

 

 

Published by

Mohd Prasad Hanif

Mohd Prasad offers Business and Leadership Coaching, Training and Consultation for small, medium and large enterprises. Certified as one of the Best Coaches by Centre for Entrepreneur Development and Research, Malaysia, Mohd Prasad brings to the table over 6 years over 50 companies with many obtaining 4 star rating by SME Corp of Malaysia. He provides business coaching and development in the areas of Strategic Management, Finance Management, Leadership, Sales and Marketing and Talent Development. He is also the Program Manager for the Bumiputera Vendor Development Program Batch 1 and Batch 2 comprising of 40 bumiputera companies. Mohd Prasad combines the unique experience of an engineer and his experience as a business owner and entrepreneur to formulate Business Engineering Formulas to troubleshoot problem areas to focus in the business.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s