9 Teras dan Sistem Ekonomi Islam

Apabila kita berbicara tentang nilai dan akhlak dalam ekonomi dan muamalah Islamiah, kita akan lihat empat nilai utana, iaitu: Rabbaniyah, Akhlaqiyyah, Wasatiyyah dan Insaniyyah. Nilai-nilai inilah ciri-ciri utama ekonomi Islam, bahkan sebenarnya ia merupakan ciri-ciri am yang terdapat pada segala sesuatu yang Islamiah.

Bertitik tolak dari sinilah, kita mampu menyatakan dengan keyakinan dan ketenangan bahawa sistem ekonomi Islam amat berbeza dari sistem-sistem yang lain.

Rabbaniyah
Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berpusat kepada Islam. Maka secara langsung, ia adalah sebuah ekonomi rabbani, kerana dasar bergerak bagi seluruh kegiatan ekonomi adalah Allah s.w.t. Dalam erti kata lain, segala kegiatan ekonomi samada pengeluaran, pengedaran, pembahagian, berdiri teguh diatas dasar-dasar syariat Islam.

Kerana itu, amatlah penting supaya sistem perundangan berlandaskan syariah dilaksanakan dan diselaraskan agar dapat mengharmonikan kegiatan ekonomi sesebuah negara. Atas dasar tersebut, pentadbiran ekonomi Islam tersebut menjadi hakikat yang tidak dapat diabaikan.

Teras 1: Pengharmonian Sistem Perundangan Dan Tadbir Urus Negara Selaras Dengan Kehendak Syariah

Akhlaqiyah
Salah satu ciri khas yang membezakan sistem Islam dengan sistem-sistem yang lain adalah: sistem Islam tidak memisahkan ekonomi dengan akhlak. Akhlakah yang menjadi penjalin dan penopan kehidupan Islam. Ini amat berbeza dengan amalan ekonomi zaman ini yang menekankan “profit maximization” sehingga mengabaikan keperluan akhlak dan norma etika masyarakat.

Adakalanya, “business entity” melakukan kegiatan mereka tanpa mengira impak sosial dan alam sekitar. Ini terlarang sama sekali di dalam Islam. Kerana itu, tidak dapat tidak, pembangunan modal Insan yang cemerlang perlu ditekankan.

Teras 2: Peningkatan Kualiti Pendidikan Ke Arah Pembinaan Modal Insan Cemerlang

Pada masa yang sama, sebuah pentadbiran berakhlak yang bebas dari korupsi dan perkiraan keuntungan kebendaan diperlukan untuk memastikan ekonomi yang berkesinambungan (Sustainable) dan mampan.

Teras 3: Pembentukan Sebuah Kerajaan Yang Berintegriti Dan Beramanah Serta Bebas Daripada Korupsi

ScreenHunter_18 May. 03 09.23

Wasatiyah
Individualisme adalah asas kepada Sistem Kapitalisme. Ia menekankan hak individu secara berlebihan sehingga kemaslahatan umum terjejas. Islam memilih jalan keadilan yang seimbang diantara semua sistem. Hak-hak dan kebebasan individu seperti hak bersuara dan hak bernegeri di dalam konsep federalisme terpelihara.

Teras 4: Pemerkasaan Suara Rakyat Selaras Dengan Tuntutan Syura Dan Amalan Demokrasi

Teras 5: Pengukuhan Semula Konsep Federalisme Dengan Mengembalikan Hak-Hak Tertentu Kerajaan Negeri

Insaniyah
Tujuan utama sebuah sistem ekonomi adalah mewujudkan sebuah kehidupan yang baik bagi manusia dengan segala unsur dan pensyaratannya. Kerana itu, kegiatan ekonomi harus merangkumi setiap aspek kehidupan – dari sistem sokongan sosial bagi golongan yang memerlukan, sehingga urusan sara hidup dan pendapatan serta agihan kekayaan negara. Setiap manusia harus merasai kemakmuran ekonomi dan kegemilangan negara.

Teras 6: Penambahbaikan Keberkesanan Sistem Sokongan Sosial Untuk Golongan Yang Memerlukan

Teras 7: Pemberdayaan Rakyat Untuk Meredakan Kesan Peningkatan Inflasi Dan Kenaikan Kos Sara Hidup

Teras 8: Penambahan Pendapatan Boleh Guna Dan Penjanaan Peluang Baru Untuk Rakyat

Teras 9: Pengurangan Jurang Agihan Pendapatan Dan Kekayaan Ekonomi Antara Kawasan Bandar Dan Luar Bandar

 

Pembangunan Modal Insan Siri 2

Aturan acuan yang telah dibentuk oleh institusi dari barat menggunapakai Skala dan Indeks Pembangunan sebagai pengukur dan penanda aras kemajuan dan keutuhan ekonomi. Dalam erti kata lain, barat mengatur dan mengukur kemajuan dari segi kemajuan ekonomi dan keutuhan sistem ekonomi sesebuah negara. Kita lihat firma-firma, organisasi, seperti Institute for Development Management, World Bank, International Monetary Fund, World Economic Forum, mengkaji, menilai dan menganalisis kemajuan sesebuah negara berdasarkan pertumbuhan ekonominya.

Malah, kita juga sering terperangkap dalam pemikiran bahawa pertumbuhan ekonomi adalah kayu ukur bagi kemajuan dan pembangunan. Kita sering berucap dan berdebat berkenaan pembangunan modal insan, tetapi malangnya perdebatan tersebut terkongkong disebalik ukuran ekonomi. Sebagai contoh, kita berbicara pembangunan tenaga kerja, pembangunan usahawan dan penyediaan teknologi dengan ukuran sebagai input kepada persekitaran ekonomi, yang berakhir dengan matlamat utamanya untuk memacu perkembangan ekonomi.

Barat menyatakan konsep ini adalah “distribution of wealth” dan “optimized resource allocation”. Pokoknya, tenaga manusia atau modal insan hanyalah sumber untuk diagihkan demi meraih kekuatan ekonomi dipelbagai peringkat. Philippe Reis menulis “skala kemajuan yang dicapai oleh negara-negara tersebut (Barat) hanyalah khayalan, bukanlah keajaiban”. Dengan kekayaan ekonomi yang melimpah ruah, ketenangan jiwa, keikhlasan roh dan kegembiraan masih lagi khayalan.

Melihat kepada krisis-krisis ekonomi yang melanda barat kemudiannya berjangkit ke timur menjadi bukit bagaimana idea pembangunan acuan barat ini diimport secara besar-besaran dan dipaksakan kepada negara membangun dan dunia ketiga. Bahkan, bahana konsep ini turut dirasai dan ditanggung oleh negara-negara lain.

Sekiranya, kita beranggapan bahawa sistem pembangunan modal insan yang dimport daripada barat ini “altruistic”, maka mana mungkin kita melihat negara-negara di afrika masih dicengkam kemiskinan dan ketandusan makanan. Kesengsaraan penduduk di Afrika masih belum Berjaya diselesaikan walaupun kita sudah melangkah masukd dekad kedua abad ke-21.

Salah satu aspek pembangunan modal insan yang dikelirukan barat adalah perkaitan kemajuan fizikal dan kemajuan modal insan. Pembinaan bangunan yang tinggi, penumpuan terhadap sains dan teknologi yang melampau (melampaui dasar – “we ask ourselves if we can do it, but never if we should do it”) merupakan antara kayu ukur pembangunan. Seringkali kita terperangkap dengan menyamakan kekayaan dan kemajuan penduduk adalah seiring dan sama dengan kemajuan pembangunan infrastruktur yang hebat.

Sekiranya diamati, indeks kaya dan miskin diletakkan kepada kepunyaan material dan zahiriah sehingga mewujudkan ketidakseimbangan dan kekacauan kepada jiwa, yang akhirnya meruntuhkan pembangunan insan – walaupun pembangunan ekonomi dan infrastruktur terus rancak.

Kerana itu, Islam menggarap pembangunan modal Insan secara total dan sangat berbeza dari acuan barat. Islam melihat kepada perancang, pembina, penggerak dan pelaksana kepada pembangunan infrastruktur dan ekonomi. Perbezaannya halus, tapi amat besar. Barat melihat modal insan sebagai salah satu input pembangunan ekonomi. Manakala, Islam melihat modal insan sebagai pemangkin kepada ekonomi.

Pembangunan Modal Insan Siri 1

Dewasa ini, kita kerap mendengar perbahasan berkenaan pembangunan modal insan samada di persada kerajaan, dalam negeri ataupun antarabangsa. Tidak dapat dinafikan bahawa pembangunan modal insan adalah antara perkara utama yang ditekankan oleh Allah s.w.t. sebagaimana firmanNya:

_Iaitu mereka (umat Islam) yang jika Kami berikan mereka kekuasaan memerintah di bumi nescaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat, dan mereka menyuruh berbuat kebaikan serta melarang dari melakukan kejahatan dan perkara yang mungkar. Dan (ingatlah) bagi Allah jualah kesudahan segala urusan. (Al-Hajj, 41)_

Ulama’ mentafsirkan “mendirikan sembahyang” sebagai pembangunan modal insan kerana ia selaras dengan firman Allah s.w.t:

_Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar (Surah Al Ankabut, 45)_

Dari kedua-dua ayat ini, kita jelas dua perkara. Perkara pertama yang dapat kita fahami adalah pembangunan samada dari segi negara atapun tamadun yang dibawa oleh Islam amat berbeza dari konsep yang ceduk dari barat. Perkara kedua yang dapat kita garap adalah keutamaan pembangunan. Dari segi kepimpinan, samada kepimpinan sebuah organisasi, syarikat, mahupun negara, perkara yang harus menjadi keutamaan adalah pembangunan modal Insan diikuti pembangunan ekonomi dan akhirnya pembangunan infrastruktur.

Justeru itu, menjadi kemestian untuk kita bezakan dan fahami kedua-dua perspektif Islam dan barat agar landasan pembentukan modal insan menurut Islam dapat dibentuk menurut acuannya yang murni, tanpa campur aduk atau peniruan secara total daripada yang dibawa oleh barat.

Sebelum kita berbicara lanjut berkenaan pembangunan modal insan, seharusnya kita memahami maksud “pembangunan” itu sendiri.

Syed Hussein Al Attas mendefinisikan pembangunan sebagai “mengubah keadaan sedia ada kepada keadaan yang lebih baik”. Beliau menggariskan lima ciri pembangunan iaitu: (1)pembangunan harus mempunyai sifat insaniah, (2)pembangunan tersebut harus dilaksanakan oleh pemimpin yang jujur, (3)kefahaman dan kesedaran mengenai pembangunan harus wujud dalam kalangan masyarakat, (4)setiap usaha pembangunan mesti berdasarkan ilmu, (5)setiap pembangunan mesti mempunyai unsur estetika.

Dalam penulisan yang lain, Syed Hussein juga menambah bahawa pembangunan wajib mengelakkan cita bencana, iaitu cita kepada masyarakat yang dipengaruhi unsur-unsur tidak bermoral.

Ciri-ciri yang diulas beliau membawa sifat manusia yang berkehendak kepada perkara yang lebih baik, seperti makanan yang lebih baik, teknologi yang lebih pintar dan pelbagai lagi aspek kehidupan. Tidak dinafikan bahawa ciri-ciri yang dibentangkan oleh beliau mempunyai perkaitan dengan konsep pembangunan dalam Islam, namun, definisi pembangunan dalam Islam jauh lebih luas dan merangkumi sifat insaniah dengan lebih mendalam.

…bersambung.